Партньори на Twida Gardens - ексклузивен затворен комплекс
Вашата количка е празна.
support-phone-office-head 044 662480 – Офис
support-phone-shop-head 044 667281 – Фирмен магазин
support-phone Безплатна доставка над 290 лв

Отчети


2022

ДОКЛАДИ И ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ГФО 2022 НА ДЕКОТЕКС АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДЕКОТЕКС" АД ЗА 2022 ГОДИНА ESEF
Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2022 на "Декотекс"АД
Междинен доклад за дейността на "Декотекс"АД за първо шестмесечие на 2022 г.
Форми на КФН, одобрени от зам-председателя за първо шестмесечие на 2022 г.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент 596/2014
Информация по Приложение 4 за първо шестмесечие на 2022 г.
Допълнителна информация за събития, настъпили през първо шестмесечие 2022 г.
Декларации от отговорните лица

2021

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕКОТЕКС АД ЗА 2021 Г.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДЕКОТЕКС" АД ЗА 2021 ГОДИНА

2020

Годишен консолидиран финансов отчет на Декотекс АД за 2020 г.
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2020 г.
Декларация за корпоративно управление на консолидирана основа за 2020 г.
Допълнителна информация за дейността на консолидирана основа Прил 10
Доклад на независимия одитор за консолидирания ГФО за 2020 г.
Декларации на отговорните лица за консолидиран ГФО за 2020 г.
Декларация на независимия одитор за консолидиран ГФО за 2020 г.
Форми на КФН за 2020 г. на консолидирана основа
Доклад на независимия одитор за ГФО на Декотекс АД за 2020 г.
Доклад за политиката на възнаграждения на СД на Декотекс АД за 2020 г.
Декларации от отговорните лица
Форми,утвърдени от зам.-председателя на КФН за 2020 г.
Информация за публично дружество Декотекс АД по Приложение 11 за 2020 г.
Декларация на независимия одитор за ГФО на Декотекс АД за 2020 г.
Декларация за корпоративно управление на Декотекс АД за 2020 г.
Информация за дейността на Декотекс АД по Приложение 10 за 2020
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2020 г.
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2020

2019

Форми на КФН за 2019 г. на консолидирана основа
Декларация на независимия одитор за консолидиан ГФО за 2019 г.
Декларации на отговорните лица за консолидиран ГФО за 2019 г.
Доклад на независимия одитор за консолидирания ГФО за 2019 г.
Допълнителна информация за дейността на консолидирана основа Приложение 10
Декларация за корпоративно управление на консолидирана основа за 2019 г
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2019 г.
Годишен консолидиран финансов отчет на Декотекс АД за 2019 г.
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2019 г.
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2019 г.
Информация за дейността на Декотекс АД по Прил 10 за 2019 г.
Декларация за корпоративно управление на Декотекс АД за 2019 г.
Декларация на независимия одитор за ГФО за 2019 г.
Информация за публично дружество Декотекс АД по Приложение 11 за 2019 г.
Форми, утвърдени от зам-председателя на КФН за 2019 г.
Декларации от отговорните лица
Доклад за политиката на възнагражденията на СД за 2019 г.
Доклад на независимия одитор за ГФО на Декотекс АД за 2019 г.

2018

Декларация за корпоративно управление 2018
Допълнителна информация по Приложение 10
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2018 г.
Годишен неконсолидиран отчет на Декотекс АД за 2018 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран отчет за 2018 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО за 2018 г.
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2018 г.
Форми, утвърдени от зам.председаъеля на КФН за 2018
Информация относно публично дружество Приложение 11
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Нефинансова декларация за 2018 г.
Декларации на отговорните лица
Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г.
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН - консолидиран отчет 2018
Консолидиран доклад за корпоратино управление 2018 г.
Декларации от отговорните лица - консолидиран отчет
Декларация от независимия одитор за ГФО за 2018 г.
Декларация от независимия одитор за консолидиран ГФО за 2018 г.

2017

Декларация от незавимия одитор за консолидиран ГФО за 2017 г.
Декларация от незавимия одитор за ГФО за 2017 г.
Декларации от отговорните лица - консолидиран отчет
Консолидиран доклад за добро корпоративно управление
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН - консолидиран отчет
Оповестяване на консолидиран ГФО за 2017 г.
Декларации от отговорните лица
Нефинансова декларация 2017
Доклад за корпоративно управление
Доклад за политиката на възнагражденията
Информация относно публично дружество Приложение 11
Програма за прилагане на международно признати стандарти
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2017 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО за 2017 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран отчет 2017 г.
Оповестяване на ГФО на Декотекс АД за 2017 г.
Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2017 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г.
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2017 г.

2016

Консолидиран доклад за дейността на "Декотекс"АД към 31.12.2016 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран отчет 2016 г.
Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2016
Оповестяване на ГФО "Декотекс" 2016
Доклад на независимия одитор
Доклад за дейността на "Декотекс" към 31.12.2016 г.
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН
Програма за прилагане на международно признати стандарти
Информация относно публично дружество Приложение 11
Доклад за политиката на възнагражденията за 2016
Доклад за корпоративно управление за 2016
Нефинансова декларация за 2016
Декларации на отговорните лица

2015

Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2015 г.
Оповестяване на ГФО за 2015 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Годишен доклад за дейността
Форми на КФН за 2015 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество
Декларации от отговорните лица
Доклад за политиката на възнагражденията

2014

Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2014 г.
Оповестяване на ГФО за 2014 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Годишен доклад за дейността
Форми на КФН за 2014 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество
Декларации от отговорните лица
Доклад за политиката на възнагражденията

2013

Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2013 г.
Оповестяване на ГФО за 2013 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Годишен доклад за дейността
Форми на КФН за 2013 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество
Доклад за политиката на възнагражденията
Декларации от отговорните лица

2012

Годишен финансов отчет за 2012 г.
Доклад от независимия одитор
Доклад за дейността на „ДЕКОТЕКС” АД за 2012 г.
Декларации на отговорните в рамките на емитента лица
Форми на ГФО утвърдени от председателя на КФН
Информация относно публичното дружество „ДЕКОТЕКС” АД съгласно Приложение 11 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление в „ДЕКОТЕКС” АД - Сливен

2011

Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2011 г.
Одиторски доклад за 2011 г.
Годишен доклад за дейността за 2011 г.
Декларации на отговорните в рамките на емитента лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество по Пр.11 към Наредба 2

2010

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010
Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010
Заверен годишен финансов отчет на Декотекс за 2010 г. (1)
Заверен годишен финансов отчет на Декотекс за 2010 г. (2)
Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.
Отчет за дейността на одитния комитет

2009

Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
Доклад за дейността на "Декотекс" АД през 2009г.
Междинни ФО 2009г.
МСС отчет 2009г.
Доклад от независимия одитор
Информация относно публичното дружество “ДЕКОТЕКС” АД съгласно приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление в "ДЕКОТЕКС" АД – Сливен