Безплатна доставка над 900 лв Bulgarian flag English flag

Отчети

2023

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕКОТЕКС АД ЗА 2023 Г.
ДОКЛАДИ И ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ГФО 2023 НА ДЕКОТЕКС АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДЕКОТЕКС" АД ЗА 2023 ГОДИНА ESEF
Вътрешна информация по чл.7 от регл.596/2014 на консолидирана основа 30.06.2023
Информация по прил. 4 на консолидирана основа 30.06.2023
Допълнителна информация по Наредба 2 за първо шестмесечие 2023 г. на консолидирана основа
Форми на КФН, одобрени от зам.председател към 30.06.2023 - консолидирани
Декларации на отговорните лица -консолидиран шестмесечен отчет 2023
Междинен консолидиран доклад за дейността за първо шестмесечие 2023 г. на Декотекс АД
Междинен консолидиран финансов отчет за първо шестмесечие 2023 г. на Декотекс АД
Междинен финансов отчет за първо шестмесечие 2023 г. на Декотекс АД
Междинен доклад за дейността за първо шестмесечие 2023 г. на Декотекс АД
Форми на КФН, одобрени от зам.председател към 30.06.2023
Допълнителна информация по Наредба 2 за първо шестмесечие 2023 г.
Информация по приложение 4
Декларации на отговорните лица

2020

Годишен консолидиран финансов отчет на Декотекс АД за 2020 г.
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2020 г.
Декларация за корпоративно управление на консолидирана основа за 2020 г.
Допълнителна информация за дейността на консолидирана основа Прил 10
Доклад на независимия одитор за консолидирания ГФО за 2020 г.
Декларации на отговорните лица за консолидиран ГФО за 2020 г.
Декларация на независимия одитор за консолидиран ГФО за 2020 г.
Форми на КФН за 2020 г. на консолидирана основа
Доклад на независимия одитор за ГФО на Декотекс АД за 2020 г.
Доклад за политиката на възнаграждения на СД на Декотекс АД за 2020 г.
Декларации от отговорните лица
Форми,утвърдени от зам.-председателя на КФН за 2020 г.
Информация за публично дружество Декотекс АД по Приложение 11 за 2020 г.
Декларация на независимия одитор за ГФО на Декотекс АД за 2020 г.
Декларация за корпоративно управление на Декотекс АД за 2020 г.
Информация за дейността на Декотекс АД по Приложение 10 за 2020
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2020 г.
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2020

2019

Форми на КФН за 2019 г. на консолидирана основа
Декларация на независимия одитор за консолидиан ГФО за 2019 г.
Декларации на отговорните лица за консолидиран ГФО за 2019 г.
Доклад на независимия одитор за консолидирания ГФО за 2019 г.
Допълнителна информация за дейността на консолидирана основа Приложение 10
Декларация за корпоративно управление на консолидирана основа за 2019 г
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2019 г.
Годишен консолидиран финансов отчет на Декотекс АД за 2019 г.
Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2019 г.
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2019 г.
Информация за дейността на Декотекс АД по Прил 10 за 2019 г.
Декларация за корпоративно управление на Декотекс АД за 2019 г.
Декларация на независимия одитор за ГФО за 2019 г.
Информация за публично дружество Декотекс АД по Приложение 11 за 2019 г.
Форми, утвърдени от зам-председателя на КФН за 2019 г.
Декларации от отговорните лица
Доклад за политиката на възнагражденията на СД за 2019 г.
Доклад на независимия одитор за ГФО на Декотекс АД за 2019 г.

2018

Декларация за корпоративно управление 2018
Допълнителна информация по Приложение 10
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2018 г.
Годишен неконсолидиран отчет на Декотекс АД за 2018 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран отчет за 2018 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО за 2018 г.
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2018 г.
Форми, утвърдени от зам.председаъеля на КФН за 2018
Информация относно публично дружество Приложение 11
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Нефинансова декларация за 2018 г.
Декларации на отговорните лица
Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г.
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН - консолидиран отчет 2018
Консолидиран доклад за корпоратино управление 2018 г.
Декларации от отговорните лица - консолидиран отчет
Декларация от независимия одитор за ГФО за 2018 г.
Декларация от независимия одитор за консолидиран ГФО за 2018 г.

2017

Декларация от незавимия одитор за консолидиран ГФО за 2017 г.
Декларация от незавимия одитор за ГФО за 2017 г.
Декларации от отговорните лица - консолидиран отчет
Консолидиран доклад за добро корпоративно управление
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН - консолидиран отчет
Оповестяване на консолидиран ГФО за 2017 г.
Декларации от отговорните лица
Нефинансова декларация 2017
Доклад за корпоративно управление
Доклад за политиката на възнагражденията
Информация относно публично дружество Приложение 11
Програма за прилагане на международно признати стандарти
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН
Доклад за дейността на Декотекс АД за 2017 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО за 2017 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран отчет 2017 г.
Оповестяване на ГФО на Декотекс АД за 2017 г.
Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2017 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г.
Консолидиран доклад за дейността на Декотекс АД за 2017 г.