Безплатна доставка над 900 лв Bulgarian flag English flag

Общи условия

Общи условия на електронен магазин www.decotex.org

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които „Декотекс” АД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин www.decotex.org. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

I. Общи положения

Чл. 1. www.decotex.org е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Декотекс” АД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.decotex.org, приета и потвърдена от „Декотекс” АД  посредством телефон или електронна поща.
Чл. 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  „Декотекс” АД, гр. Сливен,  ул. „Хаджи Димитър” № 42, ЕИК 829053852, представлявано от инж. Васил Йовчев, Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.decotex.org . Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.
Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ІІ. Данни за доставчика и за предлаганите стоки

Чл. 5. Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. Наименование на Доставчика: „Декотекс” АД;
 2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Сливен,  ул.„Хаджи Димитър” № 42;
 3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. Сливен,  ул.„Хаджи Димитър” № 42;
 4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. Сливен 8800,  ул.„Хаджи Димитър” № 42, тел. 044/ 662 382,  044/ 662 480, 044/ 662 591, имейл: decotex@decotex.org
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 829053852;
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 829053852;
 7. Надзорни органи:
  • (1) Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
   тел.: 02 / 980 25 24
   факс: 02 / 988 42 18
   гореща линия: 0700 111 22
   Email: info@kzp.bg
   Уеб сайт: www.kzp.bg
  • (2) Комисия за защита на конкуренцията
   Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18
   Телефон: (02) 935 61 13
   Факс: (02) 980 73 15
   Email: cpcadmin@cpc.bg
   Уеб сайт: www.cpc.bg
 8. Основни характеристики на предлаганите стоки: характеристиките на предлаганите стоки са  посочени в страницата за представяне на всеки продукт;
 9. Цена на стоките (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;
 10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са описани в раздел VI.
 11. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в раздели IV, V и VI;
 12. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;
 13. Минимална продължителност на договора: „Декотекс” АД  не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки, чрез електронния си магазин.

III. Права и задължения на страните

А) Права и задължения на Клиента:
Чл. 6. (1) Клиентът има право:
 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.decotex.org при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия;
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Декотекс” АД;
 • да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
 • при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите;
(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.
(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Декотекс”АД вреди.
Чл. 7. Клиентът се задължава:
 • да предостави вярна и точна информация за своето име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.
Б) Права и задължения на „Декотекс” АД:
Чл. 8. „Декотекс” АД има право:
 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали и цени;
 • да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
 • има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Декотекс” АД  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.
Чл. 9. „Декотекс” АД  гарантира предлагането на фабрично нови продукти.
Чл. 10. „Декотекс” АД се задължава:
 • да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

IV. Сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 11. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.decotex.org , чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.decotex.org . Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.
(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.decotex.org и настоящите Общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.decotex.org  и настоящите Общи условия.
Чл. 12. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Чл. 13. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.
Чл. 15. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.
Чл. 16. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.
Чл. 17. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
 1. Разглеждане на моделите. Клиентът избира продукт, който желае да поръча.
 2. Чрез натискане на бутон „Добави в количката” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиента се отказва.
 3. При избор на бутон „Виж количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването с име, код и размер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителската количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката в случай, че желае да се откажете от избрания продукт.
 4. Преди приключване на поръчката Клиентът трябва да въведе данни за доставка, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с Общите условия за пазаруване, посочени в сайта на „Декотекс” АД . Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон и въвежда данни за фактурата.
 5. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Поръчай”.
(2) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Декотекс” АД.

V. Цена и начини на плащане

Чл. 18. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС.
(2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока.
Чл. 19. Плащането по направената поръчка се извършва по следния начин: Плащане при доставка (наложен платеж). Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера.
Чл. 20. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени  промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.
(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените  и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI. Доставка

Чл. 21. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката.
Чл. 22. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка.
(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока.
(3) Безплатна доставка – за поръчка на стоки на стойност над 900 лв.
Чл. 23. При заплащане на цената чрез наложен платеж  доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента.
Чл. 24. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.
Чл. 25. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в горе упоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.
Чл. 26. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.
Чл. 27. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка, приемо-предавателен протокол, товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.
Чл. 28. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
(4) При връщане на безплатни доставки, клиентът заплаща разходите за транспорт и в двете посоки.
(5) Всички населени места в България се обслужват от куриер от 10:00 до 17:00 часа.
(6) Поръчки направени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден.
(7) Срок за доставка, когато транспорта на стоката е безплатен (важи за поръчки на стойност по-голяма от 900 лв.) e от 2 до 5 работни дни.
(8) Срок за доставка на пратки с ширина по-голяма от 3.5 м или тегло по-голямо от 50 кг. e от 2 до 5 работни дни.
(9) В цената на транспорта не се включва товаро-разтоварна дейност.
Чл. 29. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

VII. Прекратяване на договора

Чл. 30. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
 • с неговото изпълнение;
 • по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
 • в други предвидени от закона случаи.

VIII. Отказ, рекламация и възстановяване на суми

А) Отказ от доставена стока:
Чл. 31. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.
Чл. 32. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Декотекс” АД  и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
Чл. 33. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.
Чл. 34. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.
Б) Анулиране на поръчка:
Чл. 35. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Декотекс” АД, както и да потвърди желанието си писмено посредством имейл. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.
В) Рекламации:
Чл. 36. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.
(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.
(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.
(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(5) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.
(6) Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на „Декотекс” АД.

IX. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 37. (1) „Декотекс” АД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.decotex.org , както и настоящите Общи условия за ползването му  чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.
(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта  и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.
(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Декотекс” АД , възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

X. Отговорност

Чл. 38. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 39. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.decotex.org и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.decotex.org не е достъпен поради непреодолима сила.
Чл. 40. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване  последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.
Чл. 41. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.
Чл. 42. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Декотекс” АД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

XI. Други условия

Чл. 43. Цветовете на стоките, показани в сайта www.decotex.org зависят от настройките на Вашия монитор.
Чл. 44. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Декотекс” АД , освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Чл. 45. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.
(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 46. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 47. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 48. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 49. Настоящите общи условия влизат в сила за всички на 04.04.2015 г.

XII. Общи условия за пране на килими

Чл. 50. Служителите на фирмата нямат право да влизат в домовете на клиентите за събиране или разгъване на килими.
Чл. 51. Килимите трябва да бъдат навити на руло в близост до входната врата на Вашето жилище.
Чл. 52. Фирмата не носи отговорност за килими:
 • Скъсани от неправилна експлоатация
 • Изгнили
 • Разплетен оверлог
 • Проядени от молци
 • С петна от восък, вино, маркер, мастило, телесни течности и др.
 • Непотърсени повече от 20 дни от даване на заявка
Чл. 53. Изпраните килими трябва да се извадят от транспортното фолио.
Чл. 54. Доставените килими да не се съхраняват в транспортното фолио.
Чл. 55. Рекламации се приемат в срок от 12 часа след доставка на телефон 0884 04 56 72 или 0888 88 00 55.
Чл. 56. С даването на поръчката, Вие приемате общите условия.
Чл. 57. За килими, непотърсени в срок от 30 дни след като е готова поръчката или при невъзможност да се свържем с клиента след 30 дни откакто е готова поръчката, таксата е 1 лв на ден за гардероб.
Страницата е последно актуализирана на 18.09.2023 г.