Партньори на Twida Gardens - ексклузивен затворен комплекс
Вашата количка е празна.
support-phone-office-head 044 662480 – Офис
support-phone-shop-head 044 667281 – Фирмен магазин
support-phone Безплатна доставка над 250 лв

Отчети


2016

Консолидиран доклад за дейността на "Декотекс"АД към 31.12.2016 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г.
Доклад на независимия одитор за консолидиран отчет 2016 г.
Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2016
Оповестяване на ГФО "Декотекс" 2016
Доклад на независимия одитор
Доклад за дейността на "Декотекс" към 31.12.2016 г.
Форми, утвърдени от зам.председателя на КФН
Програма за прилагане на международно признати стандарти
Информация относно публично дружество Приложение 11
Доклад за политиката на възнагражденията за 2016
Доклад за корпоративно управление за 2016
Нефинансова декларация за 2016
Декларации на отговорните лица

2015

Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2015 г.
Оповестяване на ГФО за 2015 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Годишен доклад за дейността
Форми на КФН за 2015 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество
Декларации от отговорните лица
Доклад за политиката на възнагражденията

2014

Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2014 г.
Оповестяване на ГФО за 2014 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Годишен доклад за дейността
Форми на КФН за 2014 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество
Декларации от отговорните лица
Доклад за политиката на възнагражденията

2013

Годишен финансов отчет на Декотекс АД за 2013 г.
Оповестяване на ГФО за 2013 г.
Доклад на регистрирания одитор за ГФО
Годишен доклад за дейността
Форми на КФН за 2013 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество
Доклад за политиката на възнагражденията
Декларации от отговорните лица

2012

Годишен финансов отчет за 2012 г.
Доклад от независимия одитор
Доклад за дейността на „ДЕКОТЕКС” АД за 2012 г.
Декларации на отговорните в рамките на емитента лица
Форми на ГФО утвърдени от председателя на КФН
Информация относно публичното дружество „ДЕКОТЕКС” АД съгласно Приложение 11 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление в „ДЕКОТЕКС” АД - Сливен

2011

Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2011 г.
Одиторски доклад за 2011 г.
Годишен доклад за дейността за 2011 г.
Декларации на отговорните в рамките на емитента лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Информация относно публично дружество по Пр.11 към Наредба 2

2010

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010
Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010
Заверен годишен финансов отчет на Декотекс за 2010 г. (1)
Заверен годишен финансов отчет на Декотекс за 2010 г. (2)
Доклад на регистрирания одитор за 2010 г.
Отчет за дейността на одитния комитет

2009

Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
Доклад за дейността на "Декотекс" АД през 2009г.
Междинни ФО 2009г.
МСС отчет 2009г.
Доклад от независимия одитор
Информация относно публичното дружество “ДЕКОТЕКС” АД съгласно приложение № 11 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление в "ДЕКОТЕКС" АД – Сливен